Skip to content Skip to footer

Pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Všeobecný lékař Posázaví s. r. o., IČ: 036 12 678, se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, je Mgr. Aneta Hiblerová. V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se na ni můžete obrátit na e-mailu: poverenec@vseobecnylekar.cz.

ZÁZNAM O ČINNOSTECH KE STAŽENÍ

 

Provozní řád areálu „Sedlečko Manor“

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Sedlečko Manor na adrese Sedlečko čp. 6, 257 53 Vrchotovy Janovice (dále jen „Sedlečko Manor“), jehož majitelem je společnost Všeobecný lékař Posázaví, s.r.o., vydávám tento Provozní řád jezdeckého areálu Sedlečko Manor (dále jen „provozní řád“) , který je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují nebo v něm pracují, a stanovuji tato pravidla:

A.VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto provozním řádem, který je publikován na webu: https://www.sedleckomanor.cz/provozni-rad.
 1. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (stájník, trenér, majitel koně). 
 1. Děti mladší 14 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá po celou dobu pobytu v areálu nebo do jejich předání trenérovi.
 1. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí, seníku a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby (stájník, trenér). 
 1. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
 1. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. 
 1. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.
 1. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit. 
 1. Parkování pro majitele koní, jezdce a další návštěvníky areálu je zajištěno na parkovišti před areálem. Vjezd do areálu je povolen pouze majitelům koní v případě zajišťování přepravy koní.
 1. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 1. Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni dodržovat opatření provozovatele areálu, pořadatele akcí a řídit se jejich pokyny.
 1. Všichni jezdci jsou povinni nosit helmu, bezpečnostní vestu a jezdecké boty vysoké, jezdecké boty nízké nebo pérka. Trénink bez bezpečnostních
  ochranných pomůcek nebude pod vedením trenéra možný.

   

 1. Prostory v areálu jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem, jehož provozovatelem a správcem osobních údajů je společnost Všeobecný lékař Posázaví, s.r.o. Další údaje o tomto kamerovém systému včetně kontaktu na jeho provozovatele lze zjistit na webových stránkách www.sedleckomanor.cz. 

B. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu. 
 1. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, neprodleně ji odstraní.
 1. V celém prostoru volnočasového areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Nedodržení tohoto pravidla opravňuje provozovatele vyúčtovat osobě nedodržující tuto povinnost smluvní pokutu 500 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto pravidla.
 1. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu, případně při pořádání sportovních akcí jsou povinni respektovat pokyny  provozovatele, osoby jím pověřené, trenéra či pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně. 
 1. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 1. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře. V případě úrazu koně toto neprodleně ohlásit trenérovi či pověřené osobě a také majiteli koně. 
 1. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Důležitá tel. čísla:

PRVNÍ POMOC     155        HASIČI     150          POLICIE 158

 C. VÝCVIK KONÍ, JEZDECKÝ VÝCVIK, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

 a)     VSTUP DO JEZDECKÉ ČÁSTI AREÁLU (venkovní výběh, sedlovna, mycí box, sociální zázemí a společná uzamykatelná šatna) A POHYB OSOB

 

 

 1. Vstup do jezdecké části areálu je povolen pouze majitelům koní, účastníkům jezdeckého výcviku a účastníkům rekreačního ježdění (dále též „jezdci“). Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem stájníka, provozovatele či trenéra.
 1. Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.
 1. Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením koní, pohybem koní nebo péčí o koně (technická místnost, denní místnost pro zaměstnance, kancelář, WC pro zaměstnance) je zakázán. Vstup do šaten a sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům z řad jezdců a majitelů, ostatním osobám jen v doprovodu oprávněných uživatelů.

b)     PÉČE O KONĚ

 1. Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti stájníka, trenéra či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 1. V prostorách pastvin při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně
  krmit.
 1. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 1. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.
 1. Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti. Při místování přístřešků, boxů nebo vybírání trusu z ohrad budou koně také uvázáni, nebo odvedeni do jiného prostoru (jiná ohrada).
 1. Pohybovat se na koni ve stájích je zakázáno.
 1. Všichni majitelé koní a jezdci jsou povinni dodržovat provozní dobu jezdecké části areálu, která je stanovena od 7 do 21 hodin. Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu (např. trenéra), ohlásí tuto skutečnost správci areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem. Obsazení jezdeckých ploch, jízdárny a haly, je dáno rozpisem, způsob jeho zveřejnění stanoví správce areálu.
 1. Proti podpisu je dlouhodobě zapůjčen klíč od šatny, majitelům koní, cvičitelům a pověřeným osobám navíc klíč od příslušné sedlovny. Každý je povinen
  důsledně zamykat tyto prostory. V případě ranního odjezdu nebo pozdního příjezdu si krmení zajistí sám jezdec nebo majitel koně, přípravu krmné dávky si dojedná předem se správcem areálu (stájníkem). Delší nepřítomnost majitele koně je nutné předem ohlásit správci areálu včetně způsobu zajištění pohybování koně. Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být nahlášen správci areálu a zapsán do knihy o přemisťování
  koní.
 1. Majitelům koní není dovoleno přistýlání a přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel koně se správcem areálu. Do skladu krmiva mají přístup pouze pověřené osoby.
 1. Každý majitel koně či jezdec je povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách (plochy vyhrazené pro pohyb koní, jízdárna, hala), na dvoře a v chodbě ve stáji, a to výlučně jeho odklizením do kontejneru (kolečka) vedle stájí. Nedodržení tohoto pravidla opravňuje provozovatele vyúčtovat
  majiteli koně či jezdci, nedodržujícímu tuto povinnost smluvní pokutu 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 1. Majitelé koní jsou povinni při započetí ustájení nahlásit provozovateli jméno koně, dát kopii průkazu koně a platného veterinárního osvědčení koně a udržovat toto po celou dobu ustájení v platnosti. Vstupní odčervení koně při zahájení ustájení provádí stájník za přítomnosti majitele koně a je hrazeno majitelem koně. Správce areálu určí umístění koně do volného boxu a určí výběh zpravidla po dohodě s majitelem koně s ohledem na jeho pohlaví a charakter.

c)     JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH, KURZY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

 1. Jezdecký výcvik v areálu probíhá pod vedením trenéra areálu. Trenér areálu může pověřit další osoby k vedení jezdeckého výcviku. Využití jiného trenéra než trenéra areálu nebo osoby jím pověřené je možné pouze za předchozího souhlasu trenéra areálu.
 1. Chod výcviku řídí trenér areálu nebo osoba jím pověřená (dále jen „trenér“), kterému se jezdec při příchodu předně ohlásí.
 1. Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 1. Užívání jezdeckého areálu nebo některé jeho části k vlastnímu podnikání (nebo jakékoli i nesoustavné výdělečné činnosti) je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
 1. Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné pevnou kotníčkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.
 1. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.
 1. Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci,  ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a měli uzavřené i úrazové pojištění.
 1. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.
 1. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.
 1. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze jízdy a výcvik nárokovat.
 1. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.
 1. Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku. Členové jezdeckého klubu s licencí a platnou registrací u ČJF
  jsou pojištěni u KOOPERATIVA pojišťovna v rámci členství v ČJF.

 1. Jezdecký výcvik a jízda na koních jsou zakázány pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních či omamných látek a je zakázáno při těchto
  činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

D. KONTAKTY

Všeobecný lékař Posázaví s.r.o., IČ: 01957198, se sídlem 1. máje 67, 281 63  Kozojedy

Jezdecký areál Sedlečko Manor, adresa provozovny: Sedlečko čp. 6, 257 53 Vrchotovy Janovice

Jednatel: MUDr Olga Janovská, jednatelka

Správce areálu: Martin Neuhort

PRVNÍ
POMOC:  155                        HASIČI: 150                      POLICIE: 158
 

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všichni návštěvníci areálu, majitelé koní a jezdci jsou povinni provozní řád dodržovat a seznámit se vždy s jeho aktuálním zněním publikovaným na webu: https://www.sedleckomanor.cz/provozni-rad. Nedodržení provozního řádu, výše uvedených podmínek či neuposlechnutí pokynů trenéra při jízdě, výcviku či vyjížďce, nebo provozovatele či správce areálu je důvodem k ukončení výcviku bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazených služeb, případně v k vypovězení smlouvy o ustájení koně.

V Sedlečku dne  1.5.2022                         

Všeobecný lékař Posázaví s.r.o.
MUDr. Olga Janovská, jednatelka