Skip to content Skip to footer

Registrace, ochrana osobních údajů a soutěže

  1. a) Na stránce sedleckomanor.cz/obchodse může zaregistrovat osoba starší 18 let. Při registraci na webové stránce a při objednávaní zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakéhokoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávaní zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2. b) Po úspěšném dokončení registrace obdrží kupující své uživatelské jméno a heslo ke svému účtu v internetovém obchodě sedleckomanor.cz/obchod. Toto heslo je kupující povinen chránit a zamezit tak případnému zneužití (objednání zboží jinou osobou na účet kupujícího apod.). V případě, že kupující své heslo zapomene, může požádat v procesu přihlašování o reset hesla kliknutím na odkaz „Zapomněli jste heslo?“. Systém mu umožní nastavit heslo nové.
  3. c) Prodávající má právo registraci zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
  4. d) Osobní údaje kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V žádném případě je neposkytuje třetím stranám.
  5. f) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobní údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svoji obchodní činnosti žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
  6. g) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  7. h) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.